S námi zažijete
dobrodružství!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na programech Lanového centra PROUD, z.s., IČ 706 30 763, se sídlem Na Střelnici 343/48, Lazce, 779 00 Olomouc, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. L 4771 (dále jen „Správce“ či „LC“), tento zpracovává moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, telefon, email, a u mého dítěte (na tiskopise nazvaném „KARTA DÍTĚTE“) – jméno, příjmení, datum narození a věk, r.č., zdravotní pojišťovna, užívané léky, možná zdravotní omezení, stravovací problémy, a tímto k tomuto zpracovávání osobních údajů dávám dobrovolně souhlas.

Jsem informován/a, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy bude ukončen program LC PROUD, kterého jsem se zúčastnil/a (popř. mé dítě zúčastnilo) a pro který jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků programu LC a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy bude ukončen program LC, kterého jsem se zúčastnil/a pro který jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  1. účetní Správce,
  2. příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem vedení účastníků akce a s tím souvisejícími činnostmi.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu zúčastnit akce pořádané Správcem.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Správce moje

  1. fotografie,
  2. videa,
  3. zvukové záznamy,

za účelem

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje účetní firmě a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZLOU má Subjekt údajů právo: 

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.

Odvolání souhlasu proběhne zasláním emailu na souhlas(@)lanovecentrum.cz